Мақом ва нақши ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (II)

Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави дастуру супоришҳои Пешвои миллат оид ба масоили исломшиносӣ, муаррифии шоистаи осори гузаштаи ниёгон, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ ва нақшаи кории худ маҷмӯаи мақолаҳои илмиро зери унвони «Мақом ва нақши ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расонид. Дар маҷмӯаи дуюми мақолаҳои илмӣ масъалаҳое баррасӣ гардидаанд, ки дар доираи иҷрои лоиҳаи Барномаи илмӣ-таҳқиқотӣ дар мавзӯи «Мақом ва нақши ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (барои солҳои 2015-2019) пешбинӣ шудааст. Дар зимни он ҷойгоҳи ислом ҳамчун як унсури муҳими фарҳанги миллӣ дар ҳаёти гузашта ва имрӯзаи Тоҷикистон, таносуби миллият ва диният дар худшиносии миллат, роҳҳои аз тариқи безарар, мусолиматомез ва бо ҳифзи асолати миллӣ ва динӣ гузаштан ба марҳилаи сифатан нави эҳёи фарҳангӣ ва дигар масъалаҳои мубрами марбут ба мақом ва нақши ислом дар ҳаёти динӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеаи муосири Тоҷикистон таҳлилу баррасӣ шудаанд. Итминон дорем, ки маводи китоби дуюм низ барои олимону коршиносони бахшҳои диншиносӣ, ис-ломшиносӣ, шарқшиносӣ, сиёсатшиносӣ, фарҳангши-носӣ, таъриху адабиёт, мероси ниёгон ва оммаи васеи хонандагон муфид хоҳад буд. ISBN 978-99975 © Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018.
М У Н Д А Р И Ҷ А
Пешгуфтор
БАХШИ ЯКУМ
Баротзода Ф. Наврӯзи хусравонии тоҷикон.
Нурулҳақов Қ. Шиагароии муосир: заминаи ақидавӣӣ ва ҷанбаҳои ифротгароии он
Суфиев Ш. Религия и вино (парадоксы религиозные и художественные)
Сатторзода А. Исламская концепция гуманизма в персидско-таджикской литературе
Асомуддинзода Т. Масъулиятҳои молиявии инсон аз нигоҳи ислом ва қонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон
Азизи Р. Христианство и ислам: из истории взаимоотношений и диалога
Наҷотзода М. Таълимот ва анъанаҳои ҳуқуқи исломӣ оид ба муносибати дин ва давлат аз нигоҳи ниёзҳои имрӯзаи ҳуқуқӣ
Муллоҷонов С. Низоъҳои ҳанафиёну шофеиёни Хуросону Мовароуннаҳр дар асрҳои миёна
Маҳрамбеков М. Тарғиби ифротгароӣ дар фазои иттилоотии кишвар: вазъ ва паёмадҳо
Шоев З. Эволюция гуманитарных прав и традиций в национальной и религиозной культуре таджиков
БАХШИ ДУЮМ
Баротзода Ф. Жизнеописания пророка ислама в «истории пророков и царей» Табари2
Нурулҳақов Қ. ҲНИТ ва ихтилофи он ба низоми давлатдории миллию дунявӣ
Муллоджонов С. Религиозно-политическая жизнь таджиков в ХI - начале ХIII вв
Абдулҳаев К. Шабоҳати маонї дар Авасто ва Қуръон
Виркан М. Теория и практика гуманитарного права в исламе
Виркани М. Муҳоҷират ва буҳронҳои динию маънавӣ
Шоев З. Тавсифи зан ва мақоми иҷтимоии ӯ дар осори хаттии зардуштӣ
Наботов М. Арзиши об дар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ
Шодиев М. Восприятие угрозы исламистского радикализма в Таджикистане: взгляды извне и изнутри
Хоҷаев К. Пешгирии ифротгароӣ гарави рушди устувори кишвар