Ҳадиси рӯз: Бозтоби қиссаи Иброҳим бо писараш Исмоил

Дар китоби «Ҳадисҳо дар бораи пайғамбарон»-и Саҳеҳи ал-Бухорӣ қиссаҳои ибратомӯзи зиёде аз ҳаёти пайғамбарон дарҷ шудааст. Бозтоби қиссаи Иброҳим бо писараш Исмоил дар фарҳанги миллӣ ва динӣ-мазҳабии мо ҷойгоҳи қавӣ дорад, ки ба бинои Хонаи Каъба иртибот мегирад.  
3363. Ва (ба исноди дигар) ал-Ансорӣ гуфт: Ибни Ҷурайҷ ба мо нақл кард: аммо Касир ибни Касир ба ман нақл карда гуфт: ба дурустӣ, ман ва Усмон ибни Абӯсулаймон ҳамроҳи Саъид ибни Ҷубайр нишаста будем, ӯ гуфт: Ибни Аббос инчунин ба ман нақл накардааст, балки чунин гуфт: «Иброҳим бо Исмоилу модараш, алайҳиму-с-салом, рӯй (ба Макка) овард, дар ҳоле ки модари Исмоил Исмоилро шир медод ва бо ӯ як Машки хушкидае буд…» ӯ ин (ҳадис)-ро марфӯъ насохт (ва гуфт:) «Сипас Иброҳим он зан ва писараш – Исмоилро овард». 
3364. Ва (ба исноди дигар) Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ба мо нақл кард: Абдурраззоқ ба мо нақл кард: Маъмар ба мо хабар дод, аз Айюб ас-Сахтиёнӣ ва Касир ибни Касир ибни ал-Мутталиб ибни Абӯвадоъа, ки якеи онҳо ба дигарӣ меафзуд, аз Саъид ибни Ҷубайр: Ибни Аббос гуфт: «Бори аввал миёнбанд бастани занҳо ҳамон аст, ки аз ҷониби модари Исмоил буд: ӯ миёнбанде гирифта бибаст, то паи пои худро аз Сора (ба воситаи ду канори ба замин овезони миёнбанд) нест кунад. Сипас Иброҳим ӯ ва писараш Исмоилро овард. – Ва Ҳоҷар (он вақт) ба писараш шир медод, – то модару писарро наздики (ҷои ҳозираи) Хона(-и Каъба), дар пеши дарахте бузург, болои (мавзеи) Замзам, дар қисмати болоии (мавқеи кунунии) Масҷид(-и ал-Ҳаром) бигузошт. Ва дар он рӯзгор дар Макка касе ҳам набуду дар он об (низ) набуд. Пас онҳоро дар ҳамон ҷо бигузошт; ва дар наздашон як анбон, ки дар он хурмо буд ва як машки начандон бузург, ки дар он об буд, бигузошт. Сипас Иброҳим ба қафо баргашта ба роҳ баромад. Ва модари Исмоил аз паи ӯ рафту гуфт: «Эй Иброҳим, моро дар ин водие, ки дар он на инсе ҳасту на чизе, партофта куҷо меравӣ?» Зан инро ба ӯ чанд бор гуфт, вале Иброҳим ба сӯи ӯ баргашта нигоҳе намекард. Пас зан ба ӯ гуфт: «Оё Худост, ки туро ба ин кор амр кардааст?» Гуфт: «Оре». Гуфт: «(Агар чунин аст) пас моро зоеъ нахоҳад кард». Он гоҳ зан (назди писараш) баргашт. Пас Иброҳим ба роҳ баромад, то ба (кӯҳи) Саният расид, ки ӯро дар он ҷо дида наметавонистанд, рӯй ҷониби Хона(-и Каъба) гардонид, баъди он бо ин суханҳо дуо кард ва ду даст бардошту гуфт: «Эй Парвардигори мо, ҳамоно ман баъзе авлоди худро ба водии безироат, наздики Хонаи муҳтарами Ту сокин сохтам; эй Парвардигори мо, то намозро барпо доранд, пас дилҳои чанде аз мардумонро ба сӯи онҳо рағбаткунанда бикун ва ба онҳо аз меваҳо рӯзӣ бидеҳ, то бувад, ки сипосгузорӣ кунанд» (14:37). Ва модари Исмоил ба Исмоил шир додан гирифт ва аз он обменӯшид, то ҳар он чи дар машк буд, тамом шуд. ӯ ва писараш ташна монданд ва ӯ ба писараш менигарист, ки ба худ печутоб мехӯрд – ё гуфт: (ба замин) ғелидан мегирифт. Пас дигар тобу тоқате надошт, ки ба (ин ҳоли) писар нигоҳ кунад, аз он ҷо бирафт. Ва дид, ки Сафо наздиктарин кӯҳ, дар замини баъди ҷои истодаи ӯ воқеъ аст, болои он баромад; он гоҳ рӯй ба водӣ гардониду менигарист: шояд касеро бибинад. Вале касеро надид ва аз Сафо фуруд омад, то чун ба водӣ расид, канори куртаашро бардошт, сипас монанди босуръат ҳаракат кардани як инсони ҷаҳдкунанда роҳ рафт, то аз водӣ бигузашт. Баъди он ба Марва омад ва дар болои он рост истоду менигарист:  шояд касеро бибинад, вале касеро надид. Пас ҳафт бор ҳамчунин кард».
Ибни Аббос гуфт: пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: «Ва ин (сабаби) саъй (босуръат роҳ рафтан)-и мардум дар байни ин ду кӯҳ аст». Ва чун (зан бори охирин) ба Марва расид, овозе шунид, пас ба худаш гуфт: «Хомӯш бош!» Сипас гӯш андохт ва боз ҳам (овозе) шунид. Пас гуфт: «Ту ба ман (овозатро) шунавонидӣ, агар ёрие дошта бошӣ (пас бирасон)». Ногоҳ дар наздикии ҷои (чоҳи) Замзам фариштаро дид. ӯ бо пошнаи пояш – ё (ровӣ) гуфт: бо болаш, – (заминро) бикофт, то об пайдо шуд. Зан барои он об ҳавзчае сохтан гирифт ва бо дасташ ана ин тавр мекард ва ба машкаш аз он об (бо каф) бардошт; ва баъди бардоштанаш ҳам об боз ҷӯш мезад». Ибни Аббос гуфт: пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: «Худо модари Исмоилро раҳмат кунод, агар ӯ Замзамро (ба ҳолаш) вомегузошт – ё гуфт: агар обро (бо каф) намегирифт, – албатта, Замзам чашмаи оби равон мешуд». Гуфт: «Пас (бо каф) аз он об бинӯшид ва ба писраш низ дод. Он фаришта ба ӯ гуфт: «Аз зоеъ шуда ҳалок гардидан натарсед, зеро ҳо ана дар он ҷо Хонаи Худо аст, онро ин писар ва падари ӯ бино хоҳанд кард ва ба дурустӣ ки Худо аҳли онро зоеъ накунад». Ва он Хона ба мисли пуштае аз замин бардошта шуда буд ва селҳо омада аз тарафи росту чапи он равон мегардиданд. Ҳоҷар бад-ин минвол буд, то бар онҳо ҷамоате аз (қабилаи) Ҷурҳум – ё аҳли хонадоне аз Ҷурҳум – гузаштанд, ки аз роҳи Кадо (мавзеъ дар қисми болоии Макка) меомаданд. Пас онҳо дар (ҷое, ки ҳоло) поини Макка (аст) фуруд омаданд. Пас паррандаеро диданд, ки дар он ҷо чарх мезад, гуфтанд: «Ҳамоно ин парранда бар обе давр мезанад, вале ба ростӣ, аз замоне, ки мо дар ин водием, (медонем) дар он обе нест. Пас як ё ду нафарро қосид фиристоданд ва онҳо рафта обро диданд. Пас баргашта ба онҳо дар бораи об хабар доданд. Он гоҳ (ҳама) ба он ҷо раҳсипор шуданд». – (Ровӣ) гуфт: «Ва (дар ин ҳангом) модари Исмоил назди он об буд, ба ӯ гуфтанд: «Оё ба мо иҷозат медиҳӣ, ки наздики ту фуруд омада манзил кунем?» Гуфт: «Оре, лекин ба об шуморо ҳаққе нест». Гуфтанд: «Бале». 
Ибни Аббос гуфт: пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: «Ва ин барои модари Исмоил, ки дилаш мехост дар гирду пешаш инсоне дошта бошад, хуш омад». Пас онҳо дар он ҷо фуруд омада манзил карданд ва ба сӯи аҳли хонаашон кас фиристоданд ва онҳо низ омада ҳамроҳи инҳо фуруд омаданд. Ҳатто чунин шуд, ки чанд хонавода аз онҳо дар ин ҷо (ба таври доимӣ) манзил карданд. Ва (дар ин миён) он кӯдак калон шуд ва забони арабиро аз онҳо биёмӯхт ва чун навҷавон гардид, барои онҳо дӯстрӯ ва дилкаш шуд ва чун ба балоғат расид, ӯро ба зане аз худашон хонадор карданд. Ва баъди он ки Исмоил зан гирифт, модараш вафот кард. Пас Иброҳим омад, то он чи вогузошта буд, хабар гирад, валеИсмоилро (дар хонааш) наёфт. Пас аз занаш дар бораи ӯ пурсид, зан гуфт: «Берун рафтааст, то барои (рӯзгори) мо (чизе) пайдо намояд». Баъди он ба зан дар бораи зиндагиашон ва аҳволашон суол дод. Зан гуфт: «Мо дар бадтарин ҳолем, мо дар тангию сахтием». Пас ба ӯ шикоят кард. Гуфт: «Ҳар гоҳ шавҳарат биёяд, ба ӯ салом расон ва ба ӯ бигӯ, ки остонаи дарашро дигар кунад». Пас чун Исмоил омад, гӯё аз чизе пай бурда бошад, гуфт: «Оё касе наздатон омада буд?» Зан гуфт: «Оре, пире чунину чунон назди мо омада буд, дар бораи ту аз мо пурсид. Ман ба ӯ хабар додам. Ва пурсид, ки зиндагии мо чӣ гуна аст. Ман ба ӯ хабар додам, ки мо дар меҳнату сахтӣ қарор дорем». Гуфт: «Оё чизеро ба ту васият кард?» Гуфт: «Оре, ба ман фармуд, ки ба ту салом расонам ва ӯ мегӯяд: остонаи даратро дигар кун». Гуфт: «Ин падарам аст ва ба ман фармудааст, ки аз ту ҷудо шавам, ба хонаводаи худат бозгард». Пас ӯро талоқ дод ва аз онҳо (қабилаи Ҷурҳум) дигареро ба занӣ гирифт. Пас Иброҳим аз онҳо (он миқдор) дур бимонд, ки Худо хоста буд. Сипас бозомад, вале ин бор ҳамИсмоилро (дар хонааш) наёфт. Пас назди занаш даромад ва дар бораи ӯ бипурсид, зан гуфт: «Берун рафтааст, то барои (рӯзгори) мо (чизе) пайдо намояд». Гуфт: «Шумо чӣ ҳол доред?» Пас дар бораи зиндагӣ ва аҳволашон ба ӯ суол дод. Зан гуфт: «Мо дар ҳоли хуб ва фарохием». Ва Худоро санову сипос гуфт. Пас Иброҳим гуфт: «Шумо чӣ мехӯред?» Гуфт: «Гӯшт». Гуфт: «Шумо чӣ менӯшед?» Гуфт: «Об». Гуфт: «Бор Худоё, дар гӯшту об ба инҳо баракт деҳ!» Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: «Онҳо дар он вақт ғалладона надоштанд ва агар ғалладона медоштанд, барояшон дар он (низ) дуо мекард». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, боз) гуфт: «Ҳар кас берун аз Макка агар фақат ба хӯрдани ин ду (гӯшту об) басанда карда, бар онҳо чизеро наёмезад, албатта, (ба меъдааш) созгор наёянд». (Иброҳим) гуфт: «Ҳар гоҳ шавҳарат биёяд, ба ӯ салом расон ва ба ӯ бифармо, ки остонаи дарашро устувор кунад». Пас чун Исмоил омад, гуфт: «Оё касе наздатон омада буд?» Зан гуфт: «Оре, пире некӯҳайат назди мо омада буд» – ва ӯро ситоиш кард. – «Пас дар бораи ту аз ман пурсид. Ман ба ӯ хабар додам. Пас пурсид, ки зиндагии мо чӣ гуна аст. Ва ман ба ӯ хабар додам, ки мо дар ҳоли хубем». Гуфт: «Пас чизеро ба ту васият кард?» Зан гуфт: «Оре, ӯ ба ту салом мефиристад ва ба ту мефармояд, ки остонаи даратро устувор кунӣ». Гуфт: «Ин падарам аст ва ту остона ҳастӣ. ӯ ба ман фармудааст, ки туро нигоҳ дорам». Пас (Иброҳим) аз онҳо (он миқдор) дур бимонд, ки Худо хоста буд ва баъди он бозомад ва дид, ки Исмоил зери дарахти бузурге дар наздикии Замзам пайконашро тез мекунад. Ва чун Иброҳимро дид, барои ӯ бархост. Пас ҳар ду бо ҳам ончунон (муомилае) карданд, ки падар бо писар ва писар бо падар мекунанд. Сипас гуфт: «ЭйИсмоил, ба дурустӣ ки Худо ба ман амре фармудааст». Гуфт: «Пас ту ҳамон кун, ки Парвардигорат ба ту амр кардааст». Гуфт: «Оё ту ба ман ёрӣ мерасонӣ?» Гуфт: «Ҳа, ман ба ту ёрӣ мерасонам». Гуфт: «Ба ростӣ, Худо ба ман амр кардааст, ки ҳо ана дар ин ҷо хонае бисозам» – ва ба сӯи пуштаи баландтар аз ҳамаи он чи дар атроф буд, ишора намуд». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Дар ҳамин вақт онҳо бунёд (таҳкурсӣ)-и Хонаро бардоштанд». Пас Исмоил сангҳо меовард ва Иброҳим биноро месохт; ва то чун (деворҳои) бино баланд бардошта шуд, Исмоил ана ин санг (яъне мақом)-ро оварду барои Иброҳим (ба замин) бигузошт. Пас ӯ бар он истод ва ӯ девор мекард ва Исмоилба ӯ санг медод. Ва ҳар ду мегуфтанд: «Эй Парвардигори мо, аз мо қабул кун, ҳамоно Ту шунавои доноӣ» (2:127).  (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Ҳар ду биное сохтанд, то (дар охир) дар гирди Хона(-и Каъба) давр мегаштанд ва мегуфтанд: ««Эй Парвардигори мо, аз мо қабул кун, ҳамоно Ту Шунавои Доноӣ» (2:127). 
3365. Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ба мо нақл кард: Абӯомир Абдулмалик ибни Амр ба мо нақл карда гуфт: Иброҳим ибни Нофеъ ба мо нақл кард, аз Касир ибни Касир, аз Саъид ибни Ҷубайр, аз Ибни Аббос, разия-л-Лоҳу анҳумо, ки гуфт: «Вақте ки дар миёни Иброҳим ва занаш (Сора) он чи буд, ки гузашт, бо ҳамроҳии Исмоил ва модари Исмоил берун омад ва бо худ машке об гирифтанд. Ва модари Исмоил аз оби он машк менӯшид ва шираш барои кӯдакаш фаровон мешуд, то Иброҳим ба Макка омад ва занро зери дарахти бузург бигузошт. Ва баъди он Иброҳим ба сӯи аҳли хонааш баргашт. Ва модари Исмоил аз паи ӯ рафт, то чун ба Кадо расиданд, аз пушташ ба ӯ нидо кард: «Эй Иброҳим, моро ба кӣ вомегузорӣ?» Гуфт: «Ба Худо». Зан гуфт: «Бо Худо розӣ ҳастам». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: «Пас (зан ба зери он дарахт) баргашт ва аз оби ҳамон машк нӯшидан мегирифт ва шираш барои кӯдакаш фаровон мешуд ва то чун об тамом шуд, гуфт: «Беҳтар аст биравам ва (ба атроф) нигарам, шояд касеро пайдо кунам». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Пас зан рафт ва ба болои (кӯҳи) Сафо баромад ва нигоҳ кард, ки оё касеро пайдо мекарда бошад, вале касеро пайдо накард. Ва чун ба водӣ расид, бидавид ва ба Марва рафт ва чанд бор чунин кард, баъд гуфт: «Бояд рафта биниграм, ки ӯ – кӯдакашро дар назар дошт, – чӣ карда бошад. Чун рафта бинигарист, ӯро дар ҳоле дид, ки гӯё овозе пеш аз марг мебароварда бошад. Дили зан сахт ноором шуд, гуфт: «Беҳтар аст биравам ва (ба атроф) нигарам, шояд касеро пайдо кунам». Пас бирафт ва ба (кӯҳи) Сафо баромад ва дурудароз (ба атроф) нигарист, вале касеро пайдо накард, то бори ҳафтум (байни ду кӯҳ рафта омадан)-ро ба охир расонид, баъди он гуфт: «Бояд рафта бинигарам, ки ӯ чӣ карда бошад». Дар ин вақт ногоҳ овозеро шунид, гуфт: «Агар бо худ хайре дорӣ, ёрӣ кун!» Ва ногоҳ Ҷабраилро дид. (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Ҷабраил бо пошнаи пояш ин тавр кард – ва бо пошнаи пояш сахт ба замин зер мекард». Гуфт: «Пас обзада баромад ва модари Исмоил сахт дар шигифт монд ва заминро кофтан гирифт». (Ибни Аббос) гуфт: Абулқосим гуфт: «Агар онро (ба ҳолаш) вомегузошт, об ба рӯй баромада равон мешуд» Ва зан аз он об нӯшидан гирифт ва шираш барои кӯдакаш фаровон мешуд. (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Пас мардуме аз (қабилаи) Ҷурҳум аз миёни водӣ гузаштанд ва паррандаро диданд ва гӯё онҳо инро бовар намекарданд ва гуфтанд: «Парранда ҷуз бар об нахоҳад омад». Пас аз худашон қосид фиристоданд, то рафта бинигарад. ӯ обро диду наздашон бозомад ва ба онҳо хабар дод. Пас онҳо назди зан омаданду гуфтанд: «Эй модари Исмоил, оё ба мо иҷозат медиҳӣ, ки ҳамроҳи ту бошем ё ҳамроҳи ту (дар ин ҷо) сокин шавем?» Пас писараш болиғ шуд ва бо зане аз онҳо никоҳ кард». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Сипас боре чунин шуд, ки Иброҳим онҳоро ёд кард ва ба хонаводааш гуфт: «Ман (аз ҳоли) он вогузоштаҳоям хабар гирифтаниам». (Боз) гуфт: «Пас Иброҳим омад ва салом доду гуфт: «Исмоил куҷост?» Занаш гуфт: «Рафтааст, то шикор кунад». Гуфт: «Ҳар гоҳ биёяд, ба ӯ бигӯ: остонаи даратро дигар кун!» Ва чун (Исмоил) омад, зан ба ӯ хабар дод. ӯ гуфт: «Он (остона) туӣ, пас назди хонаводаи худат бирав». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Сипас боре дигар Иброҳим боз онҳоро ёд кард ва ба хонаводааш гуфт: «Ман (аз ҳоли) он вогузоштаҳоям хабар гирифтаниам». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Пас (Иброҳим) омаду гуфт: «Исмоил куҷост?» Занаш гуфт: «Рафтааст, ки шикор кунад». Зан боз гуфт: «Оё фуруд намеоӣ, то чизе бихӯрӣ ва чизе бинӯшӣ?» ӯ гуфт: «Шумо чӣ мехӯреду чӣ менӯшед?» Зан гуфт: «Хӯроки мо гӯшт ва нӯшокии мо об аст». Гуфт: «Бор Худоё, ба онҳо дар хӯроку нӯшокиашон  баракат деҳ!» (Ибни Аббос) гуфт: пас Абулқосим гуфт: «Ин баракате аст, ба дуои Иброҳим!» (Боз) гуфт: «Сипас дигарбора Иброҳим боз онҳоро ёд кард ва ба хонаводааш гуфт: «Ман (аз ҳоли) он вогузоштаҳоям хабар гирифтаниам». Пас омаду Исмоилро дар пушти Замзам вохӯрд, ки тирашро соз мекард. Пас гуфт: «ЭйИсмоил, ба ростӣ, Парвардигори ту ба ман амр фармуд, ки барои ӯ хонае бино кунам». Гуфт: «Ба Парвардигорат итоат кун». Гуфт: «Ҳамоно ӯ ба ман амр кардааст, ки ту бар он (кор) ба ман ёрӣ расонӣ». Гуфт: «Пас ҳамчунин кун ё ончунон, ки гуфт». (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) гуфт: «Пас ҳар ду бархостанд ва Иброҳим девор мекард ва Исмоилба ӯ санг медод ва ҳар ду мегуфтанд: «Эй Парвардигори Мо, аз мо қабул кун, ҳамоно Ту Шунавои Доноӣ» (2:127). (Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи васаллам) гуфт: «То (деворҳои) бино баланд бардошта шуд ва пир (Иброҳим) дигар натавонист, ки сангҳоро боло бардорад, пас болои санги мақом баромад ва Исмоилба ӯ санг дароз кардан гирифт. Ва ҳар ду мегуфтанд: «Эй Парвардигори Мо, аз мо қабул кун, ҳамоно Ту Шунавои Доноӣ» (2:127).