Ҳадиси рӯз: ФАЗИЛАТИ ХАРҶ КАРДАНИ ДОРОӢ БА МАНФИАТИ ОИЛА

Ҳадиси рӯз: ФАЗИЛАТИ ХАРҶ КАРДАНИ ДОРОӢ БА МАНФИАТИ ОИЛА Китоби «Нафақот» (Харҷҳо)-и Саҳеҳи ал-Бухорӣ бо боби зерин оғоз мешавад: Андар фазилати нафақа (харҷ) кардан бар аҳли хона ва андар суханони Худои Таъоло: «Ва аз ту суол мекунанд: чӣ чиз харҷ кунанд? Бигӯ: «(Харҷ кунед) зиёдаро». Худо ҳамчунин оятҳоро барои шумо баён мекунад, то бошад ки тааммул кунед – дар (кори) дунё ва охират» (Бақара, 2:219/220); ва ал-Ҳасан гуфт: «(Маънои) «ал-авфу» (2:219) – “зиёда, афзунӣ”) аст”. Баъди тафсири ин боб бо ояти қуръонӣ се ҳадиси ҷолибе омадааст, ки моҳияти дуруст харҷ кардани дороиҳо, садақа кардан, подоши парастории бенавоён ва чигунагии садақа кардани сарвати ҳар шахс воқеан баёни пайғамбаронаи масъалаҳоро барҷаста бозгӯ намудааст. 5351. Одам ибни Абӯиёс ба мо нақл кард: Шуъба ба мо нақл кард, аз Адӣ ибни Собит, ки гуфт: аз Абдуллоҳ ибни Язид ал-Ансорӣ шунидам, аз Абӯмасъуд ал-Ансорӣ, ки гуфт: пас гуфтам: аз пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, (низ)?” Ва ӯ гуфт: аз пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, (низ) ки гуфт: “Ҳар гоҳ мусулмон ба аҳли хонааш харҷ (нафақа) кунад – ва ӯ онро аз рӯи эҳтисоб кунад – барояш садақа (маҳсуб) аст”. 5352. Исмоъил ба мо нақл карда гуфт: Молик ба ман нақл кард, аз Абуззинод, аз ал-Аъраҷ, аз Абӯҳурайра, разия-л-Лоҳу анҳу, ки пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: Худо гуфт: “Эй фарзанди Одам, (бар дигарон) харҷ (нафақа) кун, бар ту харҷ (нафақа) карда мешавад”. 5353. Яҳё ибни Қазаъа ба мо нақл кард: Молик ба мо нақл кард, аз Савр ибни Зайд, аз Абулғайс, аз Абӯҳурайра, разия-л-Лоҳу анҳу, ки гуфт: пай-ғам¬бар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “Касе, ки дар ҳаққи беваҳо ва бечорагон ғамхорӣ (парасторӣ) мекунад, монанди касест, ки дар роҳи Худо ҷиҳод мекунад ё (монанди) касест, ки шаб ба намоз меистад ва рӯз рӯза медорад”. 5354. Муҳаммад ибни Касир ба мо нақл кард: Суфён ба мо хабар дод, аз Саъд ибни Иброҳим, аз Омир ибни Саъд, аз Саъд, разия-л-Лоҳу анҳу, ки гуфт: “Ҳангоми дар Макка бемор буданам пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба иёдати ман меомад ва (боре) гуфтам: “Маро мол ҳаст, оё ҳамаи дороиямро васият кунам (ки садақа кунанд)?” Гуфт: “Не”. Гуфтам: “Ними онро?” Гуфт: “Не”. Гуфтам: “Сеяки онро?” Гуфт: “Аз се яки онро. Ва сеяк ҳам бисёр аст. Агар ворисонатро сарватманд ва бениёз вогузорӣ, беҳтар аз он аст, ки бенаво гузорӣ ва онҳо даст дароз намуда аз мардум гадоӣ кунанд. Ва ту (аз нафақа) ҳар миқдоре, ки харҷ кунӣ, барои ту садақа аст – ҳатто луқмае, ки ба даҳони занат мегузорӣ. Шояд Худо туро (аз бистари беморӣ) хезонад (ва умратро дароз кунад) ва мардум аз ту баҳра бардоранд ва низ мардуме зарар бинанд”.