ГУЛШАНИ АДАБ

АЗ МУҲАББАТ ТAЛXҲ0 ШИРИН ШАВАД

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ (1207-1273м.)  аз нобиғагони назми классиикии форс-тоҷик буда, дар арсаи суханварӣ ҳамчун «худованди беҳамтои мамлакати ишқу зебоӣ шинохта шудааст. Ӯ инсонро бузургтарин муъҷизаи офариниш мешуморид ва ягонагию иттифоқ ва иттиҳоду ҳамбастагии онҳоро талқин ва тарғиб менамуд». Сулҳу оштӣ, ишқу муҳаббат ба ақидаи Мавлоно қодир аст, «заминро ба осмон хешу табор гардонад». Аз маъруфтарини осори ӯ дар адабиёти тасаввуфии форсу тољик китоби «Маснавии маънавӣ» буда дарбаргирандаи ақидаҳои ирфонӣ мебошад.

Ҳикояти пандомез аз “Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус

Шунидам, ки ба рӯзгори Соҳиб пире буд ба Зангон фақеҳу мӯҳташам аз асҳоби шофеъӣ, муфтиву музаккир ва музаккии Зангон буд. Ва ҷавоне буд алавӣ (авлоди Пайёмбар), писари раиси Зангон, ҳамчунин фақеҳу музаккир буд. Ва пайваста ин ҳар ду бо якдигар дар мукошафат буданд. Бар сари минбар якдигаро таънаҳо задандӣ 

Ин алавӣ рӯзе бар сари минбар ин пирро кофир хонд. Хабар бад- он шайх бурданд Вай низ бар сари минбар алавиро ҳаромзода хонд Хабар ба алавӣ бурданд.Сахт аз ҷой бишуд. Дар ҳол бархост ва ба шаҳри Рай ва пеши Соҳиб аз он пир гила кард ва бигиристу гуфт: 

Ислоҳи нафс дар мисоли Аждаҳои хуфта

     Ислоҳи нафс дар мисоли Аждаҳои хуфта

Моргир барои гирифтани мор роҳии кӯҳсорон шуд. Пас аз паймудани роҳе тӯлонӣ ба аждаҳои бузург бархӯрд, ки дар миёни барфҳо мурда менамуд:

               Ӯ ҳамеҷустӣ яке мори шигарф,

               Гирди кӯҳистон дар айёми барф.

               Аждаҳое мурда дид он ҷо азим,

               Ки дилаш аз шакли ӯ шуд пур зи бим.

Як қисса аз рӯзгори сууд ва суқути Бармакиён. (Аз Таърихи Байҳақӣ)

Як қисса аз рӯзгори сууд ва суқути Бармакиён

Чунон хондам дар ахбори хулафо, ки яке аз дабирон мегӯяд, ки Булвазир девони садақоту нафақот ба ман дод дар рӯзгори ҳорунуррашид. Як рӯз, пас аз баруфтодани Оли Бармак, Ҷаридаи кӯҳантар мебознигаристам. Дар варақе дидам набишта: ба фармони амирулмуъминин наздики Амир Абулфазл Ҷаъфар ибни Яҳё ал-Бармакӣ адомаллоҳу ломиъа (Худованд иқболи дурахшони ӯро бардавом дорад!), бурда омада аз зар чандину аз фарш чандину кисвату таййиб (либосу хушбӯӣ) ва аснофи неъмат чандин в-аз Ҷавоҳир чандин ва маблағаш сӣ бор ҳазор ҳазор дирам.

Яндекс.Метрика